Розвиток прeдприниматeльства

Становлення і розвиток підприємницької діяльності в Росії пов'язане з корінним перетворенням соціально-економічних стосунків, що склалися, на шляху до ринку, формуванням нового елітного соціального шару - підпр...

докладніше


Економічні, соціальні і правові умови підприємницької діяльності. Функції прeдприниматeльства

Для формування підприємництва необхідні певні умови: экономиичeскиe, соціальні, правові і ін. Економічні умови - це пропозиції товарів і попит ...

докладніше


Класифікація підприємництва

Все різноманіття підприємницької діяльності може бути класифіковане по формах власності, кількості власників, ознаках законності, складі засновників, обхваті території, чисельності персоналу і об'ємі обороту; ...

докладніше


Типи і види підприємницької діяльності

Виробниче підприємництво можна назвати провідним видом підприємництва. Тут здійснюється виробництво продукції, товарів, робіт, виявляються послуги, створюються певні духовні цінності. В умовах перех...

докладніше


Суб'єкти підприємницької діяльності

Згідно Цивільному кодексу Російської Федерації, прийнятому Державною Думою 21 жовтня 1994 року, підприємницькою діяльністю можуть займатися як фізичні, так і юридичні особи.

Фізична особа - це грома...

докладніше


Зовнішнє і внутрішнє підприємницьке середовище діяльності

Підприємці функціонують в певних умовах, складових в сукупності підприємницьке середовище, яке надає інтегровану сукупність різних (об'єктивних і суб'єктивних) чинників, що дозвол...

докладніше


Історія виникнення підприємництва.

Історія російського підприємництва

Історія підприємництва починається з середніх століть. Вже у той час купці, торговці, ремісники, місіонери були початкуючими підприємцями. Із зародженням капіталіз...

докладніше


Особисті якості підприємця.

На питання, якою сукупністю особових якостей повинен володіти індивідуум, щоб стати процвітаючим підприємцем, не можна відповісти однозначно, проте історичний досвід розвитку цивілізованого підприємництва дозв...

докладніше


Культура підприємництва.

Важливу роль у функціонуванні підприємства грає культура підприємництва. Вона не тільки забезпечує високий престиж підприємству, але і сприяє підвищенню ефективності виробництва, поліпшенню якості продукції і пос...

докладніше


Ділова і професійна етика.

Дані опитів свідчать, що у всьому світі зростає інтерес до етичних проблем. У розвинених країнах прийнято, що питання ділової етики, соціальній відповідальності турбують підприємця так само, як і ефективність в...

докладніше


Умови і принципи створення власної справи.

Відповідно до цивільного законодавства дієздатний громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, реєструється як індивідуальний підприємець, або в установле...

докладніше


Ключові чинники успіху підприємницької діяльності.

Ідея і цілі створення власної справи

Успіх будь-якого підприємства залежить від вдалого вибору сфери діяльності, правильного визначення стратегії і тактики в управлінні підприємством....

докладніше


Етапи створення власної справи.

Практично будь-який підприємець, задумавши створення власної справи, проходить наступні етапи цього непростого рішення:
виникнення і обгрунтування ідеї про заняття певним видом підприємницької діяльнос...

докладніше


Ліцензування окремих видів діяльності.

Окремі види діяльності можуть здійснюватися підприємством тільки на основі спеціального дозволу (ліцензії).

Ліцензуванням є комплекс заходів, пов'язаних з видачею ліцензій, переоформленням докуме...

докладніше


Припинення діяльності підприємницької організації.

Підприємницька організація як юридична особа може бути ліквідована відповідно до Цивільного кодексу РФ, Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутстві)", ф...

докладніше


Види конкуренції і їх класифікація.

Одін з основоположних принципів ринкової економіки - вільна конкуренція товаровиробників.

Конкуренція - це боротьба між виробниками або постачальниками, підприємствами, фірмами за найбільш вигідні у...

докладніше


Розвиток конкуренції в сучасних умовах Росії.

Створення конкуренції товаровиробників - найважливіша умова переходу до ефективної ринкової економіки. Тим часом традиційно підприємства в нашій країні не конкурували за ринок і прибутки, а а...

докладніше


Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності.

Система державного антимонопольного регулювання формується у всіх країнах з ринковою економікою. Окрім адміністративних і економічних мерів, здійснюваних державою з метою обмеження м...

докладніше


Суть підприємницької риски і класифікація його видів.

Чинники, що впливають на рівень підприємницької риски

В умовах ринкової економіки ризик є ключовим елементом підприємництва. Підприємець, що уміє вчасно ризикувати, часто виявляєть...

докладніше


Управління підприємницьким ризиком. Способи мінімізації підприємницьких рисок.

Підприємницькі ризики можуть виникнути при здійсненні діяльності в результаті впливу численних чинників. Вони можуть бути наслідком внутрішніх для фірми рішен...

докладніше


Ресурси фірми. Загальна характеристика і цільове призначення. Поняття і класифікація основних засобів

Головною умовою успішного здійснення підприємницької діяльності є її достатнє і своєчасне ресурсне, методичне, правове, організаційне, ...

докладніше


Нeматeріальниe активи.

До нeматeриальным активів відносяться об'єкти, які не володіють фізичними властивостями, але забезпечують можливість отримання доходу протягом тривалого періоду часу або постійно. Також до нeматeриальным активів ві...

докладніше


Персонал фірми. Склад, класифікація, чисельність.

Персонал фірми - це сукупність фізичних осіб, що полягають з фірмою як юридичною особою в стосунках, регульованих договором найму. У таких стосунках можуть полягати не тільки найняті роб...

докладніше


Оцінка ефективності праці персоналу фірми.

Для вимірювання продуктивності праці, ефективності використання трудових ресурсів в промисловості використовуються два основні показники: вироблення і трудомісткість.

Вироблення вимірюється к...

докладніше


Система стимулювання персоналу фірми.

В системі управління персоналом виділяють підсистему аналізу і розвитку засобів стимулювання праці, яка вирішує наступні завдання: управління трудовою мотивацією; використання засобів морального заох...

докладніше


Основні завдання кадрового забезпечення підприємства.

Основна роль на підприємстві належить його кадровому потенціалу. Тому на кожному підприємстві повинна розроблятися і здійснюватися кадрова політика, яка має бути направлена на вирішен...

докладніше


Суть заробітної плати. Відмінності почасової і відрядної форми оплати праці.

Тарифна система і її основні елементи

Політика в області оплати праці є складовою частиною управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефектив...

докладніше


Зміст фінансової діяльності підприємницької фірми. Фінансові ресурси фірми.

В умовах ринкової економіки мистецтво управління все більшою мірою зосереджується на використанні внутрішнього потенціалу підприємства, на економічному обгрунту...

докладніше


Цінні папери і банківські кредити.

Взаємодія з ринком цінних паперів і кредитними установами

Ринкова економіка припускає наявність ринків: продукції і послуг, робочої сили, нерухомості, цінних паперів (фондовий ринок або ринок фіктивн...

докладніше


Інші цінні папери.

До таких цінних паперів відносяться наступні.

Депозитний сертифікат - письмове свідоцтво банку про внесок грошових коштів, що засвідчує право вкладника бенефіціара або його правонаступника на отримання після закінч...

докладніше


Інвестиційний портфель підприємства.

В умовах ринкової економіки разом з традиційними формами накопичення інвестицій на підприємстві, такими як частина прибули і амортизаційний фонд, набуває чинності і чинник фондового ринку, тобто ринку...

докладніше


Банківські кредити.

Взаємодія з кредитними організаціями Питання взаємодії з кредитними організаціями (банками, страховими компаніями, іншими кредитно-фінансовими інститутами) мають для підприємств особливо велике значення. Насамперед це...

докладніше


Види і форми кредитів, що надаються підприємцеві.

В світовій практиці виділяють наступні види кредитів: банківський, комерційний, споживчий, державний, міжнародний і лихварський. Далі мова піде про банківський кредит, який надається спец...

докладніше


Умови надання кредитів і етапи кредитування.

Одна з особливостей практики кредитування в Росії полягає в тому, що у російських банків немає єдиної нормативної і методологічної бази організації кредитного процесу. Банківські інструкції, я...

докладніше


Витрати фірми. Способи їх класифікації і угрупування

Діяльність фірми пов'язана з певними витратами (витратами). Витрати відображають, скільки і яких ресурсів було використано фірмою. Наприклад, елементами витрат на виробництво продукції...

докладніше


Основні показники собівартості продукції.

Вживані методи її калькуляції

Собівартість продукції представляє виражені в грошовій формі поточні витрати підприємств на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). Собівартість проду...

докладніше


Значення управління витратами для ухвалення управлінських рішень.

Чинники зниження витрат

В умовах вільної конкуренції ціна продукції, проведеної підприємствами, вирівнюється автоматично. На неї впливають закони ринкового ціноутворенн...

докладніше


Зміст процесу планування. Бізнес-план, його структура і зміст.

Управління організацією (підприємством) в умовах ринку є системою взаємозв'язаних функцій: планування - організація - координація - мотивація - контроль.

Планування - визн...

докладніше


Цінова політика підприємця.

В умовах ринку ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, що істотно впливають на фінансове положення підприємства. Підприємство прагне, щоб ціна товару була оптимальною, з погляду відповідності ...

докладніше


Попит і пропозиція.

Ціна на ринку піддається змінам перш за все під впливом попиту і пропозиції. Цей чинник в ринковій економіці грає чи не ключову роль, тому визначення попиту - наступний етап встановлення ціни. Не можна усунути або...

докладніше


Вибір методу ціноутворення.

Пройшовши всі вказані етапи, підприємство може приступити до визначення ціни на товар. Оптимально можлива ціна повинна повністю відшкодовувати всі витрати на виробництво, розподіл і збут товару, а також забезп...

докладніше


Прибуток фірми.

Ee формування, розподіл і використання. Види прибули Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності фірми виражається в досягнутих фінансових результатах.

Підприємницька діяльність (підприємництво) є ін...

докладніше


Фінансові показники ефективності діяльності фірми. Рентабельність.

Узагальнювальні показники, що характеризують ефективність діяльності фірми Не дивлячись на те, що прибуток є найважливішим економічним показником роботи підприємства, в...

докладніше


Власні і позикові фінансові ресурси фірми

Джерелами формування майна будь-якого підприємства, незалежно від організаційно-правових видів і форм власності, служать власні і позикові засоби.

До власних джерел (власному капіталу) віднося...

докладніше


Результати діяльності фирмы

Прибуток фірми. Ee формування, розподіл і використання. Види прибули Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності фірми виражається в досягнутих фінансових результатах. Підприємницька діяльні...

докладніше


Фінансові показники ефективності діяльності фірми. Рентабельність.

Узагальнювальні показники, що характеризують ефективність діяльності фірми Не дивлячись на те, що прибуток є найважливішим економічним показником роботи підприємства, вон...

докладніше


Суть і зміст поняття маркетингу. Роль маркетингу в управлінні фірмою

Маркетинг є системою організації діяльності підприємства по розробці, виробництву і збуту товарів на основі вивчення запитів споживачів з метою отримання високого прибу...

докладніше


Функціональні завдання маркетингу на прeдприятии

Реалізація цілей маркетингу вимагає виконання певних дій (функцій).

Найбільш трудомістким і тривалим етапом процесу маркетингу є маркетингові дослідження. Вони є основою для ухвалення е...

докладніше


Товар в маркетинговому розумінні. Класифікація товарів за їх призначенням

Маркетингове розуміння товару вимагає, щоб безліч товарів, що знаходяться на ринку, була згрупована відповідно до потреб покупця. Головною ознакою угрупування є ме...

докладніше


Цілі і засоби дії політики просування

Після того, як продукт створений, його необхідно довести до споживача. Насамперед необхідно, щоб потенційний покупець дізнався про новий продукт. Під просуванням продукту розуміється сукупність різни...

докладніше


Реклама: види, цілі і засоби розповсюдження

Під рекламою розуміється будь-яка оплачувана форма не персональної презентації і просування ідей, продукції і послуг, здійснювана конкретним замовником. Реклама направлена як на просування окре...

докладніше


Засоби реклами

Наступний крок - вибирання засобів розповсюдження реклами. Тут вирішуються наступні питання: визначається широта обхвату потенційних споживачів на цільовому ринку, частота появи і сила дії рекламного повідомлення; здійснює...

докладніше


Стимулювання збуту. Методи стимулювання.

Планування стимулювання збуту

Реклама дозволяє охопити широкі маси потенційних покупців і володіє низькими питомими витратами (на один контакт з покупцем), але високими абсолютними витратами. П...

докладніше


Стимулювання збуту. Методи стимулювання.

Канали розподілу. Функції каналу розподілу. Вертикальна і горизонтальна маркетингові системи

Підприємство повинне прагнути забезпечити свій бізнес створенням розгалуженої і гнучкої мережі реалі...

докладніше


Cтимулировaниe збуту. Методи стимулювання.

Види податків і зборів, що сплачуються підприємцями. Загальна характеристика податкової системи РФ Податки - невід'ємний елемент держави в умовах ринкових стосунків. Знання податкового законодав...

докладніше


Елементи оподаткування

Відповідно до частини першої Податкового кодексу РФ податок вважається за встановлений лише у тому випадку, коли законом визначені платники податків і елементи оподаткування, а саме: об'єкт оподаткування, податкова...

докладніше


Податок на додану вартість

В податковій системі Російської Федерації головним є податок на додану вартість (ПДВ), що забезпечує близько 1/3 всіх доходів держави. Введений з 1 січня 1992 р. ПДВ замінив податки з обороту і з продажів. Впер...

докладніше


Акцизи

Акцизи, будучи найважливішим (як і податок на додану вартість) непрямим податком, стягуються з товарів і послуг і закладені в ціні або тарифі. Формально платником (складальником) цього податку виступають підприємства, що проводять...

докладніше


Податок на прибуток підприємств і організацій

В блоці податків з юридичних осіб, що є прямими податками, виділяється податок на прибуток підприємств і організацій, введений Законом РРФСР "Про податок на прибуток підприємств і організацій...

докладніше


Податок на майно підприємств

Податок на майно підприємств включається в групу регіональних податків. У світовій практиці він відомий давно. У Росії цей вид податку виконує наступні завдання:
- забезпечує бюджети суб'єктів Федерації і...

докладніше


Eдиный соціальний податок

Eдиный соціальний податок (внесок) - це податок, що зараховується до державних позабюджетних фондів, - Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ і фонди обов'язкового медичного страхування РФ - і призна...

докладніше


Відповідальність платника податків за податкові правонарушeния

Заходи і способи забезпечення виконання обов'язків по сплаті податків і зборів

Відповідальність платника податків за порушення податкового законодавства визначається Подат...

докладніше


Заходи примусового виконання обов'язку по сплаті податків і сборов

Невиконання обов'язку по сплаті податку і збору є підставою для застосування мерів примусового виконання обов'язку по сплаті податків і зборів.

Так, у разі несплати аб...

докладніше


Способи забезпечення виконання обов'язку по податках і зборах

Податковим кодексом РФ (гл. 11) передбачаються наступні способи забезпечення виконання обов'язків по сплаті податків і зборів: застава майна, поручительство, пені, припинення ...

докладнішеРеклама